Les malediccions del Castell de Montesquiu.

Cul­tu­ra

Detalls de l’esdeveniment

 • Cas­tell de Montesquiu
 • 7 de novem­bre de 2021
 • Diu­men­ge, 17:00 a 18:15

  Contact event manager

  1 2 3 4

  Book your tickets

  Cho­o­se tickets 
  $0
  Bank Name­Ac­count No: 0000 1400 1211IFSC Code: 00001321Branch Address 
  Back to details
  Thank you Kindly

  Les malediccions del Castell de Montesquiu.

  Diu­men­ge, 17:00 a 18:15
  7 de novem­bre de 2021

  000000

  Les male­dic­ci­ons del Cas­tell de Montesquiu.

  Diu­men­ge, 17:00 a 18:15
  7 de novem­bre de 2021

  PRINT

  Tea­tre al Cas­tell de Mon­tes­quiu a càr­rec de Tea­tre eSse­La
  Un espec­ta­cle que pot fer por… i és millor veure’l acom­pa­nyat.

  Un espec­ta­cle iti­ne­rant per diver­ses depen­dèn­ci­es del cas­tell a la recer­ca
  dels espe­rits, àni­mes, apa­ri­ci­ons, espec­tres, fan­tas­mes i ecto­plas­mes que
  hi per­vi­uen, de tots els “ecto­plas­tes” pos­se­ïts, male­ïts, mal­pa­rits, mal­vats,
  per­ver­sos, dege­ne­rats, depra­vats i bas­tards que hi han viscut.

  Dura­da de l’espectacle: 70 minuts.
  Espec­ta­cle reco­ma­nat per a majors de 8 anys.

  ENTRADES ANTICIPADES
  10 € adults | 8 € fins a 12 anys
  TAQUILLA
  12 € adults | 10 € fins a 12 anys

  Les per­so­nes amb mobi­li­tat redu­ï­da poden
  tenir difi­cul­tats per seguir la visita.

  L’espectacle com­pleix les mesu­res sani­tà­ri­es vigents sobre la
  COVID-19

  Pla­ces limi­ta­des.

  SESSIONS
  30 d’oc­tu­bre a les 17h
  31 d’oc­tu­bre a les 17h
  6 de novem­bre a les 17h
  7 de novem­bre a les 17h
  13 de novem­bre a les 17h
  14 de novem­bre a les 17h
  20 de novem­bre a les 17h
  21 de novem­bre a les 17h

  COMPRA D’ENTRADES

  Search