Leftsiders al Castell de Besora. Cicle Notes a la Cabanya

Ter­ri­to­ri

Detalls de l’esdeveniment

 • San­ta Maria de Besora
 • 18 de setem­bre de 2021
 • Dis­sab­te, 10:00 a 13:00

  Contact event manager

  1 2 3 4

  Book your tickets

  Cho­o­se tickets 
  $0
  Bank Name­Ac­count No: 0000 1400 1211IFSC Code: 00001321Branch Address 
  Back to details
  Thank you Kindly

  Leftsiders al Castell de Besora. Cicle Notes a la Cabanya

  Dis­sab­te, 10:00 a 13:00
  18 de setem­bre de 2021

  000000

  Left­si­ders al Cas­tell de Beso­ra. Cicle Notes a la Cabanya

  Dis­sab­te, 10:00 a 13:00
  18 de setem­bre de 2021

  PRINT

  NOTES I PATRIMONI

  PROGRAMA DEL CICLE NOTES A LA CABANYA

  Pugem al cas­tell de Beso­ra per fer l’acte d’inauguració de l’església des­prés de les obres de res­tau­ra­ció i conèi­xer els aven­ços dels tre­balls arque­o­lò­gics por­tats a ter­me. Esta­rem acom­pa­nyats de la ban­da Left­si­ders i les seves ver­si­ons del Pop-Rock dels ’90.

  Hora: de 10 a 13 h
  Punt de tro­ba­da: San­ta Maria de Beso­ra (davant de l’Ajuntament)
  Espec­ta­cle gra­tu­ït. Afo­ra­ment limitat

  INSCRIPCIONS a p.montesquiu.bisaura@diba.cat

  Orga­nit­zen: Amics del Bisau­ra, Aj. de San­ta Maria de Beso­ra, Parc del Cas­tell de Mon­tes­quiu i Fun­da­ció Pri­va­da Con­junt Monu­men­tal Cas­tell de Besora