Un viatge submarí al passat | Activitats de tardor

Natu­ra

Detalls de l’esdeveniment

 • Orís
 • 15 d’oc­tu­bre de 2023
 • Diu­men­ge, 10:00 a 13:00

  Contact event manager

  1 2 3 4

  Book your tickets

  Cho­o­se tickets 
  $0
  Bank Name­Ac­count No: 0000 1400 1211IFSC Code: 00001321Branch Address 
  Back to details
  Thank you Kindly

  Un viatge submarí al passat | Activitats de tardor

  Diu­men­ge, 10:00 a 13:00
  15 d’oc­tu­bre de 2023

  000000

  Un viat­ge sub­ma­rí al pas­sat | Acti­vi­tats de tardor

  Diu­men­ge, 10:00 a 13:00
  15 d’oc­tu­bre de 2023

  PRINT

  INSCRIPCIONS 

  Amb el geò­leg Jor­di Vilà, farem un viat­ge un viat­ge sub­ma­rí de 37 mili­ons d’anys a tra­vés d’una sor­ti­da que ens per­me­trà conèi­xer i inter­pre­tar com era aquest mar i els orga­nis­mes que hi vivien.


  Hora: de 10 a 13 h
  Preu:menors de 12 anys gra­tu­ït / 3,5 € adults.


  Punt de tro­ba­da: Orís, pla­ça de Sant Genís


  Cal ins­crip­ció prè­via AQUÍ

   

   

  Search