Just a la fusta! | Activitats de tardor

Natu­ra

Detalls de l’esdeveniment

 • Parc del Cas­tell de Montesquiu
 • 15 d’oc­tu­bre de 2022
 • Dis­sab­te, 9:30 a 13:00

  Contact event manager

  1 2 3 4

  Book your tickets

  Cho­o­se tickets 
  $0
  Bank Name­Ac­count No: 0000 1400 1211IFSC Code: 00001321Branch Address 
  Back to details
  Thank you Kindly

  Just a la fusta! | Activitats de tardor

  Dis­sab­te, 9:30 a 13:00
  15 d’oc­tu­bre de 2022

  000000

  Just a la fus­ta! | Acti­vi­tats de tardor

  Dis­sab­te, 9:30 a 13:00
  15 d’oc­tu­bre de 2022

  PRINT

  INSCRIPCIONS al taller de fusteria.

  Cele­brem la set­ma­na de la fus­ta a la Sola­na, al Cen­tre de For­ma­ció Fores­tal Espe­ci­a­lit­za­da, dins el Parc del Cas­tell de Montesquiu.


  10.30 — 13 h
  Jocs per a petits fus­ters
  Exhi­bi­ció d’escultures de fus­ta amb xer­rac
  Pro­jec­ció de la sèrie “Fores­tals”
  Expo­si­ció sobre la rela­ció entre el bosc i la soci­e­tat
  Por­tes ober­tes a la Sola­na, CFFE

  10.30 h Fes el teu tam­bo­ret! Taller de fus­te­ria on farem el nos­tre pro­pi tam­bo­ret i apren­drem els dife­rents tipus de fus­ta i d’encaixos. A càr­rec de David Vivet, fus­ter.
  Preu taller de fus­te­ria: 12 €per per­so­na.
  Punt de tro­ba­da: 9.45h apar­ca­ment del cas­tell de Mon­tes­quiu. Cami­na­da guia­da de 20 minuts. Es pot acce­dir a la Sola­na per lliu­re, pel camí senya­lit­zat.
  La res­ta d’activitats són gra­tu­ï­tes i no cal ins­crip­ció prè­via.
  Orga­nit­za: Parc del Cas­tell de Mon­tes­quiu i CFFE

  Acti­vi­tat desen­vo­lu­pa­da en el marc de la Set­ma­na de la Fus­ta que pro­mou el Gre­mi Fus­ta i Moble per l’impuls de la fus­ta i les indus­tri­es de la seva cade­na de valor.

  INSCRIPCIONS