Ferran Savall & Momi Maiga. Cicle Notes a la Cabanya

Cul­tu­ra

Detalls de l’esdeveniment

 • Parc del Cas­tell de Montesquiu
 • 17 d’oc­tu­bre de 2021
 • Diu­men­ge, 12:00 a 14:00

  Contact event manager

  1 2 3 4

  Book your tickets

  Cho­o­se tickets 
  $0
  Bank Name­Ac­count No: 0000 1400 1211IFSC Code: 00001321Branch Address 
  Back to details
  Thank you Kindly

  Ferran Savall & Momi Maiga. Cicle Notes a la Cabanya

  Diu­men­ge, 12:00 a 14:00
  17 d’oc­tu­bre de 2021

  000000

  Fer­ran Savall & Momi Mai­ga. Cicle Notes a la Cabanya

  Diu­men­ge, 12:00 a 14:00
  17 d’oc­tu­bre de 2021

  PRINT

  NOTES MEDITERRÀNIES

  PROGRAMA DEL CICLE NOTES A LA CABANYA

  En aques­ta oca­sió ofe­rim un con­cert del reco­ne­gut can­tant Fer­ran Savall qui s’acompanyarà de Momi Mai­ga, intèr­pret de la kora, en un con­cert de sono­ri­tats tan hete­ro­gè­ni­es com les de la músi­ca tra­di­ci­o­nal, la músi­ca afri­ca­na i la músi­ca sefar­dí. Aquest con­cert comp­ta­rà, a més, amb la par­ti­ci­pa­ció del poe­ta Guim Valls com a artis­ta convidat.

  Hora: 12 h
  Lloc: jar­dins davant la Caba­nya del Cas­tell
  Espec­ta­cle gra­tu­ït. Afo­ra­ment limi­tat
  Aquest espec­ta­cle for­ma part del pro­gra­ma Parcs en concert

  INSCRIPCIONS AQUI