El castell de Duocastella | Activitats de tardor

Cul­tu­raNatu­raTer­ri­to­ri

Detalls de l’esdeveniment

 • Sora
 • 6 de novem­bre de 2022
 • Diu­men­ge, 10:00 a 13:00

  Contact event manager

  1 2 3 4

  Book your tickets

  Cho­o­se tickets 
  $0
  Bank Name­Ac­count No: 0000 1400 1211IFSC Code: 00001321Branch Address 
  Back to details
  Thank you Kindly

  El castell de Duocastella | Activitats de tardor

  Diu­men­ge, 10:00 a 13:00
  6 de novem­bre de 2022

  000000

  El cas­tell de Duo­cas­te­lla | Acti­vi­tats de tardor

  Diu­men­ge, 10:00 a 13:00
  6 de novem­bre de 2022

  PRINT

  Amb l’historiador Albert Prat­de­sa­ba farem una visi­ta guia­da al cas­tell de Duo­cas­te­lla de Sora per conèi­xer com va néi­xer, qui­nes van ser les seves fun­ci­ons i per què va ser aban­do­nat. De tor­na­da pas­sa­rem per Roca­fi­gue­ra, on conei­xe­rem la  seva his­tò­ria d’aquesta impres­si­o­nant masia gòtica.

  Hora: 10 h

  Punt de tro­ba­da: Sora, a l’aparcament de l’entrada del poble

  Acti­vi­tat gra­tu­ï­ta. No cal ins­crip­ció prè­via.
  Orga­nit­za: ADET, Museu de la Tor­ne­ria i Parc del cas­tell de Montesquiu