Descobrim els ocells. Activitats de primavera 2022

Natu­ra

Detalls de l’esdeveniment

 • Parc del Cas­tell de Montesquiu
 • 9 d’a­bril de 2022
 • Dis­sab­te, 10:00 a 13:30

  Contact event manager

  1 2 3 4

  Book your tickets

  Cho­o­se tickets 
  $0
  Bank Name­Ac­count No: 0000 1400 1211IFSC Code: 00001321Branch Address 
  Back to details
  Thank you Kindly

  Descobrim els ocells. Activitats de primavera 2022

  Dis­sab­te, 10:00 a 13:30
  9 d’a­bril de 2022

  000000

  Des­co­brim els ocells. Acti­vi­tats de pri­ma­ve­ra 2022

  Dis­sab­te, 10:00 a 13:30
  9 d’a­bril de 2022

  PRINT

  Farem una sor­ti­da guia­da per obser­var i apren­dre a iden­ti­fi­car les dife­rents espè­ci­es d’ocells que ens envol­ten. Ens fixa­rem en els cants, reclams, hàbi­tats i mor­fo­lo­gia. Al final, veu­rem com s’enregistren a Cata­lu­nya les obser­va­ci­ons d’ocells. Sor­ti­da a càr­rec de Jor­di Bau­cells, biò­leg, engi­nyer tèc­nic agrí­co­la i naturalista.


  Hora: de 10.30 a 13.30 h
  Preu: menors de 12 anys gra­tu­ït / 3,5 € adults
  Cal por­tar pris­mà­tics i a poder ser una guia d’ocells

  INSCRIPCIONS

  Search