Cicle Música a la Cabanya, notes de tardor. David Castillo i Xarim Aristé

Cul­tu­ra

Detalls de l’esdeveniment

 • Parc del Cas­tell de Montesquiu
 • 1 d’oc­tu­bre de 2022
 • Dis­sab­te, 19:00 a 20:30

  Contact event manager

  1 2 3 4

  Book your tickets

  Cho­o­se tickets 
  $0
  Bank Name­Ac­count No: 0000 1400 1211IFSC Code: 00001321Branch Address 
  Back to details
  Thank you Kindly

  Cicle Música a la Cabanya, notes de tardor. David Castillo i Xarim Aristé

  Dis­sab­te, 19:00 a 20:30
  1 d’oc­tu­bre de 2022

  000000

  Cicle Músi­ca a la Caba­nya, notes de tar­dor. David Cas­ti­llo i Xarim Aristé

  Dis­sab­te, 19:00 a 20:30
  1 d’oc­tu­bre de 2022

  PRINT

  NOTES DE POESIA

  PROGRAMA DEL CICLE MÚSICA A LA CABANYA 2022

  Him­nes de Fata Mor­ga­na és un reci­tal a duet ple de vita­lis­me i una mira­da cre­a­ti­va sobre el des­as­tre. Un dià­leg en què gui­tar­res i veus esta­blei­xen com­pli­ci­tats amb el públic. El fruit d’una col·laboració des­prés d’anys d’afinitats i una rei­vin­di­ca­ció de la sole­dat creativa.

  Hora: 19 h

  Lloc: la Caba­nya del Castell

  Espec­ta­cle gra­tu­ït. Cal ins­crip­ció prè­via: p.montesquiu.bisaura@diba.cat.

  Aquest espec­ta­cle for­ma part del pro­gra­ma Poe­sia als parcs