Castell de Besora, música i arqueologia

Ter­ri­to­ri

Detalls de l’esdeveniment

 • San­ta Maria de Besora
 • 26 de maig de 2024
 • Diu­men­ge, 10:00 a 18:00

  Contact event manager

  1 2 3 4

  Book your tickets

  Cho­o­se tickets 
  $0
  Bank Name­Ac­count No: 0000 1400 1211IFSC Code: 00001321Branch Address 
  Back to details
  Thank you Kindly

  Castell de Besora, música i arqueologia

  Diu­men­ge, 10:00 a 18:00
  26 de maig de 2024

  000000

  Cas­tell de Beso­ra, músi­ca i arqueologia

  Diu­men­ge, 10:00 a 18:00
  26 de maig de 2024

  PRINT

  Pugem al cas­tell de Beso­ra per conèi­xer, de la mà dels arque­ò­legs Mar­ta Fàbre­gas i Fran­cesc Bus­quets, els aven­ços dels tre­balls arque­o­lò­gics. Ens acom­pa­nya­rà la músi­ca de la River­ter i gau­di­rem del ver­mut ofert pels Amics del Bisau­ra. A la tar­da, es farà la pre­sen­ta­ció dels tre­balls arque­o­lò­gics a la sala poli­va­lent de San­ta Maria de Besora.


  Hora
  : matí a les 10h. Tar­da a les 16.30 h
  Acti­vi­tat gra­tu­ï­ta, no cal ins­crip­ció prèvia
  Punt de tro­ba­da: Ajun­ta­ment de San­ta Maria de Besora
  Orga­nit­zen: Amics del Bisau­ra, Fun­da­ció Pri­va­da Con­junt Monu­men­tal Cas­tell de Beso­ra i Parc del Cas­tell de Montesquiu

  PROGRAMA D’ACTIVITATS 2024

  Search