Activitats de tardor al Parc del Castell de Montesquiu. Descobrim el Vidranès i tastem els seus embotits

Natu­ra

Detalls de l’esdeveniment

 • Vidrà
 • 30 d’oc­tu­bre de 2021
 • Dis­sab­te, 10:00 a 14:00

  Contact event manager

  1 2 3 4

  Book your tickets

  Cho­o­se tickets 
  $0
  Bank Name­Ac­count No: 0000 1400 1211IFSC Code: 00001321Branch Address 
  Back to details
  Thank you Kindly

  Activitats de tardor al Parc del Castell de Montesquiu. Descobrim el Vidranès i tastem els seus embotits

  Dis­sab­te, 10:00 a 14:00
  30 d’oc­tu­bre de 2021

  000000

  Acti­vi­tats de tar­dor al Parc del Cas­tell de Mon­tes­quiu. Des­co­brim el Vidra­nès i tas­tem els seus embotits

  Dis­sab­te, 10:00 a 14:00
  30 d’oc­tu­bre de 2021

  PRINT

  PROGRAMACIÓ DE TARDOR 2021

  Farem una ruta sen­de­ris­ta que pas­sa­rà pels tres dels prin­ci­pals punts d’interès de la zona: el pont de Sal­gue­da, el monu­men­tal salt del Molí i la curi­o­sa for­ma­ció cal­cà­ria cone­gu­da com la Tos­ca dels Dego­llats. De tor­na­da a Vidrà, gau­di­rem d’un tast de la gran vari­e­tat d’embotits arte­sa­nals de Collfred.

  Cal ins­crip­ció prè­via AQUI

  Orga­nit­za: Roger Arquim­bau, biò­leg, natu­ra­lis­ta i guia de muntanya

  Hora: de 10 a 14 h
  Punt de tro­ba­da: Vidrà, zona esportiva