Activitats de tardor al Parc del Castell de Montesquiu. Celebrem el dia Mundial dels Ocells

Natu­ra

Detalls de l’esdeveniment

 • San­ta Maria de Besora
 • 2 d’oc­tu­bre de 2021
 • Dis­sab­te, 9:30 a 14:00

  Contact event manager

  1 2 3 4

  Book your tickets

  Cho­o­se tickets 
  $0
  Bank Name­Ac­count No: 0000 1400 1211IFSC Code: 00001321Branch Address 
  Back to details
  Thank you Kindly

  Activitats de tardor al Parc del Castell de Montesquiu. Celebrem el dia Mundial dels Ocells

  Dis­sab­te, 9:30 a 14:00
  2 d’oc­tu­bre de 2021

  000000

  Acti­vi­tats de tar­dor al Parc del Cas­tell de Mon­tes­quiu. Cele­brem el dia Mun­di­al dels Ocells

  Dis­sab­te, 9:30 a 14:00
  2 d’oc­tu­bre de 2021

  PRINT

  PROGRAMACIÓ DE TARDOR 2021

  9 — 14h Tallers i acti­vi­tats
  9.30 h Sor­ti­da orni­to­lò­gi­ca guia­da
  11.30 h Espec­ta­cle per a tots els públics: SEMPRE QUAN ACABO DIC… de Jor­di Font
  12.30 h Xer­ra­da a càr­rec d’Albert Bur­gas “Segui­ment dels ocells repro­duc­tors al Parc Natu­ral dels Aigua­molls de l’Empordà”

  Acti­vi­tat fami­li­ar.

  Lloc: pla de Teia, San­ta Maria de Beso­ra
  Acti­vi­tats gra­tu­ï­tes. Pla­ces limitades

  Orga­nit­za: GNO, GACO, ICO, Parc del cas­tell de Mon­tes­quiu, Con­sor­ci del Ter i Museu del Ter