Concurs de gossos d’atura especial Border Collie, Vidrà

A principis de juliol, Vidrà reuneix pastors d’ovelles de raça ripollesa d’arreu en aquest concurs del que participa tot el municipi.

El con­curs, que es va ini­ci­ar l’any 2000 té lloc a la pra­da gran de Vidrà. Aquest és un lloc pri­vi­le­gi­at per aco­llir-hi aques­ta acti­vi­tat, ja que hi ha uns prats amplis per fer-hi el con­curs i alho­ra uns espais a l’ombra dels rou­res que per­me­ten als espec­ta­dors obser­var el con­curs sen­se pas­sar calor. Els pas­tors d’ovelles de raça ripo­lle­sa hi acu­dei­xen amb els seus gos­sos d’arreu del Prin­ci­pat, però tam­bé en vénen de Fran­ça, Euska­di i altres ter­ri­to­ris euro­peus.

Per com­ple­tar la jor­na­da, se cele­bra una fira amb pro­duc­tes del poble i hi par­ti­ci­pen comer­ços locals i pro­duc­tors de les pobla­ci­ons pro­pe­res. Tam­bé s’hi pro­gra­men acti­vi­tats rela­ci­o­na­des amb el món de les ove­lles, com la demos­tra­ció d’esquilada, entre d’altres.

Enllaços d’interès

Ajun­ta­ment de Vidrà

Continguts relacionats

Search