Bany de Bosc a Vidrà

Un Bany de Bosc és una esta­da diri­gi­da dins un bosc amb qua­li­tats espe­ci­als de madu­re­sa i com­ple­xi­tat, on es con­vi­da, a tra­vés del silen­ci i la len­ti­tud, a fer dife­rents acti­vi­tats que gene­ren un espai pro­pi­ci per a la salut i el benes­tar

La jor­na­da con­sis­teix en tro­bar-se amb la Guia del Bany de Bosc a Vidrà. Allà es poden orga­nit­zar els cot­xes i junts anar fins el bosc de les Tor­ren­te­res. Un cop s’arriba a les Tor­ren­te­res s’inicia l’activitat del Bany de Bosc . 

El Bany de bosc està pro­gra­mat que tin­gui una dura­da d’un matí.

Més infor­ma­ció i reser­ves AQUI

Continguts relacionats