Bosc Vidrà

La comu­ni­tat cien­tí­fi­ca, sota el con­cep­te de la “medi­ci­na fores­tal” apro­fun­deix en com les carac­te­rís­ti­ques físi­ques i bio­quí­mi­ques dels bos­cos més natu­rals poten­ci­en múl­ti­ples bene­fi­cis en l’organisme humà, tant psi­co­lò­gics com fisiològics.

Arbres monumentals

Arbres excep­ci­o­nals, que per mida, edat, his­tò­ria o par­ti­cu­la­ri­tat cien­tí­fi­ca, cal que siguin protegts

Search