Arbres monumentals

Arbres excep­ci­o­nals, que per mida, edat, his­tò­ria o par­ti­cu­la­ri­tat cien­tí­fi­ca, cal que siguin protegts