IE-033 VIDRÀ-PUIGSACALM

Una ruta homo­lo­ga­da i senya­lit­za­da per llocs emble­mà­tics de l’EIN Ser­res de Milany-San­ta Mag­da­le­na i Puigsacalm-Bellmunt

Trail de Sora

Per conèi­xer Sora a vis­ta d’ocell, el Trail de Sora és una bona opció: un cop s’ar­ri­ba a dalt el Cas­tell del Boi­xa­der les vis­tes sobre tot el ter­ri­to­ri son espectaculars.

Rutes guiades de marxa nòrdica

Des del Parc del Cas­tell de Mon­tes­quiu s’impulsa aquest pro­jec­te amb l’objectiu de des­co­brir racons sin­gu­lars de la Vall del Ges, Orís i Bisau­ra i de L’EIN ser­res de Milany-San­ta Mag­da­le­na i Puigsacalm-Bellmunt.

Bany de Bosc a Vidrà

Un Bany de Bosc és una esta­da diri­gi­da dins un bosc amb qua­li­tats espe­ci­als de madu­re­sa i com­ple­xi­tat, on es con­vi­da, a tra­vés del silen­ci i la len­ti­tud, a fer dife­rents acti­vi­tats que gene­ren un espai pro­pi­ci per a la salut i el benes­tar.  La jor­na­da con­sis­teix en tro­­bar-se amb la Guia del Bany de Bosc […]