Teatre El Centre

El Cen­tre de Sant Quir­ze de Beso­ra és l’entitat del Bisau­ra més anti­ga amb més d’un segle d’història

Festus, festival d’arts al carrer

Un fes­ti­val mul­ti­dis­ci­pli­nar de refe­rèn­cia que com­bi­na gène­res, for­mats i llen­guat­ges amb un nexe en comú, que pas­sa als car­rers de Torelló.

Cursa del Castell de Montesquiu

Aques­ta clàs­si­ca cur­sa popu­lar recor­re el Parc del Cas­tell de Mon­tes­quiu amb dife­rents pro­pos­tes de recor­re­guts i distància.

Festes Majors

Les pla­ces i car­rers de les viles de la Vall del Ges,Orís i Bisau­ra, s’omplen d’alegria per la seva Fes­ta Major. 

Mercat del trasto, Torelló

El Mer­cat del Tras­to és un mer­cat d’ob­jec­tes usats, de sego­na, ter­ce­ra, o dese­na mà, que se cele­bra a Torelló.

Pels Camins dels Matxos

Cur­sa, cami­na­da, mar­xa, trail, car­re­ra, mara­tó, ruta, mata­da, aven­tu­ra, fli­pa­da, pesa­di­lla, pas­se­ja­da, entre­na­ment, correguda…