Rutes guiades pel territori

Des del Parc del Cas­tell de Mon­tes­quiu s’impulsa aquest pro­jec­te amb l’objectiu de des­co­brir racons sin­gu­lars de la Vall del Ges, Orís i Bisau­ra i de L’EIN ser­res de Milany-San­ta Mag­da­le­na i Puigsacalm-Bellmunt.

Música a la Cabanya. Notes de tardor

A la tar­dor, la Caba­nya del Cas­tell de Mon­tes­quiu i dife­rents punts del ter­ri­to­ri del Bisau­ra, acu­llen el cicle de músi­ca i poe­sia Músi­ca a la Cabanya.

Música a la Gespa, notes de primavera

El fes­ti­val tran­quil té lloc als jar­dins del cas­tell de Mon­tes­quiu els diu­men­ges de maig al mig­dia amb un for­mat de con­cert-ver­mut en un entorn privilegiat

Mercat de la patata del Bufet, Orís

Orís obre les seves por­tes tots els diu­men­ges d’octubre per des­co­brir aquest pro­duc­te autòc­ton tan apre­ci­at a la zona. 

Fira de la nou, Montesquiu

El ter­cer cap de set­ma­na d’oc­tu­bre, des del 2012, se cele­bra a Mon­tes­quiu la Fira de la Nou.

Festival Cinema de Muntanya

Cada tar­dor els afi­ci­o­nats al cine­ma i a la mun­ta­nya tenen una cita impres­cin­di­ble a Torelló.

Pels Camins dels Matxos

Cur­sa, cami­na­da, mar­xa, trail, car­re­ra, mara­tó, ruta, mata­da, aven­tu­ra, fli­pa­da, pesa­di­lla, pas­se­ja­da, entre­na­ment, correguda…