Activitats de tardor 2022. Parc del Castell de Montesquiu

Pri­ma­ve­ra i tar­dor són dos moments espe­ci­al­ment bonics per a des­co­brir el ter­ri­to­ri i el parc a tra­vés de les diver­ses acti­vi­tats de des­co­ber­ta de l’entorn i el medi natu­ral que s’hi programen.

Música a la Cabanya. Notes de tardor

A la tar­dor, la Caba­nya del Cas­tell de Mon­tes­quiu i dife­rents punts del ter­ri­to­ri del Bisau­ra, acu­llen el cicle de músi­ca i poe­sia Músi­ca a la Cabanya.

Mercat de la patata del Bufet, Orís

Orís obre les seves por­tes tots els diu­men­ges d’octubre per des­co­brir aquest pro­duc­te autòc­ton tan apre­ci­at a la zona. 

Fira de la nou, Montesquiu

El ter­cer cap de set­ma­na d’oc­tu­bre, des del 2012, se cele­bra a Mon­tes­quiu la Fira de la Nou.

Festival Cinema de Muntanya

Cada tar­dor els afi­ci­o­nats al cine­ma i a la mun­ta­nya tenen una cita impres­cin­di­ble a Torelló.

Música a la Gespa, notes de primavera

El fes­ti­val tran­quil té lloc als jar­dins del cas­tell de Mon­tes­quiu els diu­men­ges de maig al mig­dia amb un for­mat de con­cert-ver­mut en un entorn privilegiat

Teatre El Centre

El Cen­tre de Sant Quir­ze de Beso­ra és l’entitat del Bisau­ra més anti­ga amb més d’un segle d’història