Activitats educatives al Castell de Montesquiu

Descobriu el castell de Montesquiu i la seva història a través de la nostra oferta d’activitats educatives

El Cas­tell de Mon­tes­quiu ofe­reix als grups esco­lars un pro­gra­ma d’ac­ti­vi­tats didàc­ti­ques vari­at i adap­tat a tots els nivells edu­ca­tius amb l’ob­jec­tiu de donar a conèi­xer el cas­tell i la seva his­tò­ria a tra­vés d’u­nes expe­ri­èn­ci­es dinà­mi­ques.

La com­bi­na­ció de les acti­vi­tats pro­po­sa­des amb un gran espai de lleu­re per gau­dir als jar­dins del cas­tell, enri­queix l’experiència al Parc del Cas­tell de Montesquiu


L’a­pre­nen­tat­ge és un pro­cés com­plex i engres­ca­dor. Des del Cas­tell de Mon­tes­quiu volem esti­mu­lar la curi­o­si­tat per tal d’as­so­lir el conei­xe­ment a tra­vés de l’observació i l’experiència, con­ver­tint els alum­nes en pro­ta­go­nis­tes del seu pro­pi apre­nen­tat­ge.

PROGRAMA D’ACTIVITATS ESCOLARS

EDUCACIÓ INFANTIL

——————————————-
3,60 € per alum­ne *
2 h visi­ta
dina­mit­za­da i taller 

CICLE MITJÀ I SUPERIOR

——————————————-
3,60 € per alum­ne *
1,5 h joc detectivesc

CICLE INICIAL
——————————————
3,60 € per alum­ne *
2 h visi­ta dina­mit­za­da
i acti­vi­tat de recerca 

ESO

——————————————-
3,60 € per alum­ne *
1,5 h joc cooperatiu

CICLE SUPERIOR I ESO

—————————————————————————————————–
3 € per alum­ne *
1 h de visi­ta històrica