Activitats de primavera 2024. Parc del Castell de Montesquiu

Primavera i tardor són dos moments especialment bonics per a descobrir el territori i el parc a través de les diverses activitats de descoberta de l’entorn i el medi natural que s’hi programen.

El Parc del Cas­tell de Mon­tes­quiu pro­gra­ma anu­al­ment acti­vi­tats de des­co­ber­ta de l’entorn, ter­ri­to­ri i natu­ra a l’entorn del Parc del Cas­tell de Mon­tes­quiu i per exten­sió a tot el ter­ri­to­ri que for­ma part de l’EIN Ser­res de Milany – San­ta Mag­da­le­na i Puig­sa­calm — Bellmunt.

Activitats de primavera 2024

ACTIVITATS FAMILIARS

Dis­sab­te 13 d’a­bril
Remeis natu­rals
De la mà de la Ire­ne i l’A­dri­a­na apren­drem les tèc­ni­ques més sen­zi­lles per ela­bo­rar remeis medi­ci­nals a casa: ungüents, cata­plas­mes i mace­rats. Uti­lit­za­rem plan­tes cone­gu­des, fàcils de reco­nèi­xer i de reco­llir per ela­bo­rar la nos­tra prò­pia far­ma­ci­o­la natu­ral.
Taller a càr­rec de Bello­ta, empre­sa d’ungüents com els d’abans.
Hora: de 10 a 13.30 h
Preu: menors de 12 anys gra­tu­ït / 4 € adults.
Cal ins­crip­ció prè­via AQUÍ

Dis­sab­te 20 d’a­bril
Juguem amb la natu­ra!
Ens obser­va­rem a nos­al­tres matei­xos des de dife­rents mira­des per  conèi­xer-nos millor i fer el nos­tre pro­pi auto­re­trat. Per ins­pi­rar-nos, pas­se­ja­rem per l’en­torn natu­ral tot con­nec­tant amb els ele­ments que ens envol­ten.
Taller a càr­rec de Ber­ta Vila­ge­liu, guia de banys de bosc i artis­ta plàs­ti­ca.
Hora: de 10 a 13 h
Preu: menors de 12 anys gra­tu­ït / 4 € adults.
Cal ins­crip­ció prè­via AQUÍ

Dis­sab­te 27 d’a­bril
Mus­sols i ega­grò­pi­les: pas­se­gem pel bosc de nit!
Voleu conèi­xer millor els mus­sols i des­co­brir què son les ega­grò­pi­les? Farem un taller per saber-ne més i, en aca­bar, una sor­ti­da noc­tur­na amb fron­tals a la cer­ca de mus­sols al bosc!
Taller a càr­rec de Roger Arquim­bau, biò­leg, natu­ra­lis­ta i guia de mun­ta­nya
Hora: de 18.30 a 22 h
Preu: menors de 12 anys gra­tu­ït / 4 € adults.
Cal ins­crip­ció prè­via AQUÍ

Dis­sab­tes 4 i 18 de maig
Les orquí­di­es sil­ves­tres
Recor­re­rem els bos­cos el Parc del Cas­tell de Mon­tes­quiu a la cer­ca d’orquídies sil­ves­tres per conèi­xer en quins hàbi­tats les podem tro­bar i apren­dre a iden­ti­fi­car-les.
Sor­ti­da guia­da per Alba Rovi­ra, guia de mun­ta­nya.
Hora: de 10 a 13 h
Preu: menors de 12 anys gra­tu­ït / 4 € adults.
Cal ins­crip­ció prè­via
Sor­ti­da 1: 4 de maig, ins­crip­ció AQUÍ
Sor­ti­da 2: 18 de maig, ins­crip­ció AQUÍ

Dis­sab­te 4 de maig
Els secrets del parc: els rèp­tils
Quins rèp­tils tenim al Parc? Són fàcils d’ob­ser­var? On viuen? Farem una sor­ti­da de camp per apren­dre a iden­ti­fi­car-los i des­co­brir els llocs ido­nis on poder-los veu­re. Taller a càr­rec de Fer­nan­do Loras Ortí, her­pe­tò­leg de la Soci­e­tat Cata­la­na d’Herpetologia.
Hora: de 9.30 a 13 h
Preu: menors de 12 anys gra­tu­ït / 4 € adults.
Cal ins­crip­ció prè­via AQUÍ

Dis­sab­tes 11 de maig
Des­co­brim els ocells del Parc
Farem una sor­ti­da guia­da per obser­var i apren­dre a iden­ti­fi­car les dife­rents espè­ci­es d’o­cells que habi­ten al Parc. Ens fixa­rem en els cants, com­por­ta­ment i llocs on tro­bar-los. Sor­ti­da a càr­rec de Josep Puig, orni­tò­leg i bon conei­xe­dor del Parc.
Hora: de 8.30 a 11.30 h
Preu: menors de 12 anys gra­tu­ït / 4 € adults.
Cal ins­crip­ció prè­via AQUÍ 

Dis­sab­te 25 de maig
Les papa­llo­nes diür­nes
De la mà del biò­leg Albert Palou, recor­re­rem el bosc i les pas­tu­res a la cer­ca de papa­llo­nes per conèi­xer les espè­ci­es que podem tro­bar i apren­dre a iden­ti­fi­car-les.
Hora: de 10 a 13h
Acti­vi­tat gra­tu­ï­ta en motiu del DIA EUROPEU DELS PARCS.
Afo­ra­ment limi­tat, cal ins­crip­ció prè­via al cor­reu p.montesquiu.bisaura@diba.cat

Diu­men­ge 26 de maig
Cas­tell de Beso­ra, músi­ca i arque­o­lo­gia
Pugem al cas­tell de Beso­ra per conèi­xer, de la mà dels arque­ò­legs Mar­ta Fàbre­gas i Fran­cesc Bus­quets, els aven­ços dels tre­balls arque­o­lò­gics. Ens acom­pa­nya­rà la músi­ca de la River­ter i gau­di­rem del ver­mut ofert pels Amics del Bisau­ra. A la tar­da, es farà la pre­sen­ta­ció dels tre­balls arque­o­lò­gics a la sala poli­va­lent de San­ta Maria de Beso­ra.
Hora: matí a les 10 h. Tar­da a les 16.30 h
Acti­vi­tat gra­tu­ï­ta, no cal ins­crip­ció prè­via
Punt de tro­ba­da: Ajun­ta­ment de San­ta Maria de Beso­ra
Orga­nit­zen: Amics del Bisau­ra, Fun­da­ció Pri­va­da Con­junt Monu­men­tal Cas­tell de Beso­ra i Parc del Cas­tell de Montesquiu

Dis­sab­te 1 de juny
Des­co­brim qui viu al riu Ter!
Farem una ses­sió pràc­ti­ca al riu Ter per des­co­brir-ne la  seva gran rique­sa natu­ral. Ens podrem posar al riu amb botes de pes­ca i obser­va­rem els pei­xos que hi habi­ten. N’explicarem la seva ana­to­mia, els mesu­ra­rem i els pesa­rem.
Taller a càr­rec de l’associació d’educació ambi­en­tal La Sore­llo­na.
Orga­nit­za: Con­sor­ci del Ter i Parc del Cas­tell de Mon­tes­quiu
Punt de tro­ba­da: Pla­ça Bisau­ra (Sant Quir­ze de Beso­ra)
Hora: de 10 a 13 h
Preu: menors de 12 anys gra­tu­ït / 4 € adults.
Cal ins­crip­ció prè­via AQUÍ 

Diu­men­ge 2 de juny
Fes­ta Viu el Parc
El Parc al Cas­tell de Mon­tes­quiu està de fes­ta: matí de jocs, tallers, músi­ca i espec­ta­cle als jar­dins.
Hora: de 10 a 14 h
LLoc: jar­dins del Parc del Cas­tell de Mon­tes­quiu
Acti­vi­tat gratuïta

Enllaços d’interès

Pla­ta­for­ma de ven­ta d’entrades

Continguts relacionats

Search