Activitats de primavera 2023. Parc del Castell de Montesquiu

Primavera i tardor són dos moments especialment bonics per a descobrir el territori i el parc a través de les diverses activitats de descoberta de l’entorn i el medi natural que s’hi programen.

El Parc del Cas­tell de Mon­tes­quiu pro­gra­ma anu­al­ment acti­vi­tats de des­co­ber­ta de l’entorn, ter­ri­to­ri i natu­ra a l’entorn del Parc del Cas­tell de Mon­tes­quiu i per exten­sió a tot el ter­ri­to­ri que for­ma part de l’EIN Ser­res de Milany – San­ta Mag­da­le­na i Puig­sa­calm — Bellmunt.

Activitats de primavera 2023

ACTIVITATS FAMILIARS

Dis­sab­te 15 d’a­bril
Remeis natu­rals
De la mà de la Ire­ne i l’A­dri­a­na apren­drem les tèc­ni­ques més sen­zi­lles per ela­bo­rar remeis medi­ci­nals a casa: ungüents, cata­plas­mes i mace­rats. Uti­lit­za­rem plan­tes cone­gu­des, fàcils de reco­nèi­xer i de reco­llir per ela­bo­rar la nos­tra prò­pia far­ma­ci­o­la natu­ral.
Taller a càr­rec de Bello­ta, empre­sa d’ungüents com els d’abans.
Hora: de 10 a 13.30 h
Preu: menors de 12 anys gra­tu­ït / 3,5 € adults.
Cal ins­crip­ció prè­via AQUÍ

Dis­sab­te 22 d’a­bril
Una mà de dracs!
Tenim mans de drac? Con­nec­tem amb la lle­gen­da de Sant Jor­di a tra­vés dels ele­ments de la natu­ra: expe­ri­men­tem, trans­for­mem i juguem amb ells per cre­ar un resul­tat artís­tic i des­co­brir com és el drac que tenim a les nos­tres mans!
Taller a càr­rec de Ber­ta Vila­ge­liu, guia de banys de bosc i artis­ta plàs­ti­ca.
Hora: de 10 a 13 h
Preu: menors de 12 anys gra­tu­ït / 3,5 € adults.
Cal ins­crip­ció prè­via AQUÍ

Dis­sab­tes 29 d’a­bril i 20 de maig
Les orquí­di­es sil­ves­tres
Recor­re­rem els bos­cos el Parc del Cas­tell de Mon­tes­quiu a la cer­ca d’orquídies sil­ves­tres per conèi­xer en quins hàbi­tats les podem tro­bar i apren­dre a iden­ti­fi­car-les.
Sor­ti­da guia­da per Alba Rovi­ra, guia de mun­ta­nya.
Hora: de 10 a 13 h
Preu: menors de 12 anys gra­tu­ït / 3,5 € adults.
Cal ins­crip­ció prè­via
Sor­ti­da 1: 29 d’a­bril, ins­crip­ció AQUÍ
Sor­ti­da 2: 20 de maig, ins­crip­ció AQUÍ

Dis­sab­te 29 d’a­bril
Superem la por a les serps!
Conei­xe­rem què és l’ofidiofobia i dona­rem eines i meca­nis­mes per superar-la. Des­mun­ta­rem mites res­pec­te les serps per apren­dre a ges­ti­o­nar les pors que des­per­ten.
Jor­na­da a càr­rec de la psi­cò­lo­ga Mire­ia López i de l’herpetòleg Fer­nan­do Loras Ortí, socis de la Soci­e­tat Cata­la­na d’Herpetologia.
Orga­nit­za: Soci­e­tat Cata­la­na d’Herpetologia amb el suport del Parc del Cas­tell de Mon­tes­quiu
Hora: de 10 a 18 h
Preu: gra­tu­ït
Afo­ra­ment limi­tat, cal ins­crip­ció prè­via al cor­reu sch@soccatherp.org

Dis­sab­tes 13 de maig
Secrets del parc: els amfi­bis
On viuen els amfi­bis del nos­tre entorn? Què podem fer per obser­var-los? Farem una sor­ti­da per resol­dre aquests dub­tes tot apre­nent a iden­ti­fi­car-los i conèi­xer els llocs ido­nis on veure’ls dins l’es­pai natu­ral del Parc. Taller a càr­rec de Fer­nan­do Loras Ortí, her­pe­tò­leg.
Orga­nit­za: Parc del Cas­tell de Mon­tes­quiu i Con­sor­ci del Ter. Col·labora el Museu del Ter
Hora: de 17.30 a 21 h
Preu: menors de 12 anys gra­tu­ït / 3,5 € adults.
Cal ins­crip­ció prè­via AQUÍ 

Dis­sab­te 27 de maig
Rat­pe­nats, quins des­co­ne­guts!
Conei­xe­rem l’apassionant his­tò­ria evo­lu­ti­va dels rat­pe­nats i les seves carac­te­rís­ti­ques bio­lò­gi­ques i eco­lò­gi­ques. Des­co­bri­rem com son els seus crits ultra­sò­nics i expli­ca­rem qui­na inci­dèn­cia tenen els qui­ròp­ters en la cul­tu­ra popu­lar. Des­prés farem una pas­se­ja­da pel Parc i amb l’ajuda d’un detec­tor de rat­pe­nats podrem escol­tar els seus crits. Taller a càr­rec de Jor­di Ser­ra-Cobo, doc­tor en bio­lo­gia expert en qui­ròp­ters
Orga­nit­za: Are­am­bi­en­tal i Parc del Cas­tell de Mon­tes­quiu
Hora: de 19 a 23h
Acti­vi­tat gra­tu­ï­ta en motiu del DIA EUROPEU DELS PARCS.
Afo­ra­ment limi­tat, cal ins­crip­ció prè­via al cor­reu p.montesquiu.bisaura@diba.cat

Diu­men­ge 28 de maig
Cas­tell de Beso­ra, músi­ca i arque­o­lo­gia
Pugem al cas­tell de Beso­ra per conèi­xer, de la mà dels arque­ò­legs Mar­ta Fàbre­gas i Fran­cesc Bus­quets, els aven­ços dels tre­balls arque­o­lò­gics. Ens acom­pa­nya­rà la músi­ca de la River­ter i gau­di­rem del ver­mut ofert pels Amics del Bisau­ra.
Hora: de 10 a 13 h
Acti­vi­tat gra­tu­ï­ta, no cal ins­crip­ció prè­via
Punt de tro­ba­da: Ajun­ta­ment de San­ta Maria de Beso­ra
Orga­nit­zen: Amics del Bisau­ra, Fun­da­ció Pri­va­da Con­junt Monu­men­tal Cas­tell de Beso­ra i Parc del Cas­tell de Montesquiu

Dis­sab­te 3 de juny
Secrets del parc: els rèp­tils
Quins rèp­tils tenim al Parc? Són fàcils d’ob­ser­var? On viuen? Farem una sor­ti­da de camp per apren­dre a iden­ti­fi­car-los i des­co­brir els llocs ido­nis on poder-los veu­re. Taller a càr­rec de Fer­nan­do Loras Ortí, her­pe­tò­leg.
Orga­nit­za: Parc del Cas­tell de Mon­tes­quiu. Col·labora el Museu del Ter
Hora: de 9:30 a 13 h
Preu: menors de 12 anys gra­tu­ït / 3,5 € adults.
Cal ins­crip­ció prè­via AQUÍ 

Diu­men­ge 4 de juny
Fes­ta Viu el Parc
El Parc al Cas­tell de Mon­tes­quiu està de fes­ta: matí de jocs, tallers, músi­ca i espec­ta­cle als jar­dins.
Hora: de 10 a 14 h
LLoc: jar­dins del Parc del Cas­tell de Mon­tes­quiu
Acti­vi­tat gratuïta

Enllaços d’interès

Pla­ta­for­ma de ven­ta d’entrades

Continguts relacionats