Visites teatralitzades al Museu de la Torneria

A la tardor, fes un passeig teatral i musical pel Museu de la Torneria

La regi­do­ria de Cul­tu­ra de l’A­jun­ta­ment de Tore­lló, no només pro­mo­ci­o­na les arts escè­ni­ques des del Tea­tre Cir­vi­a­num, sinó que tam­bé ho fa amb altres for­mats, com la pro­pos­ta Tor­ne­ri­e­jant, que uneix his­tò­ria, patri­mo­ni indus­tri­al, tea­tre, músi­ca i dan­sa al Museu de la Tor­ne­ria cada tardor.

Si vols conèi­xer la tra­di­ció de la tor­ne­ria des d’u­na pers­pec­ti­va més artis­ti­ca, no et per­dis l’oportunitat:

Enllaços d’interès

Tor­ne­ri­e­jant
Museu de la Torneria