Trail dels Tres Batlles

Un trail amb diferents recorreguts per la zona de Sant Vicenç de Torelló.

Les Tres Bat­lles és una mun­ta­nya de 805 metres al muni­ci­pi de Sant Vicenç de Tore­lló. El Trail que por­ta el seu nom trans­cor­re per dins la pobla­ció de Sant Vicenç i Bor­go­nyà i per camins i cor­ri­ols de mun­ta­nya del ter­me muni­ci­pal de Sant Vicenç de Tore­lló, Orís i de Sant Pere de Tore­lló.

Els dife­rents recor­re­guts tenen impor­tants puja­des i des­cen­sos a tra­vés del ter­reny tèc­nic de la zona comen­çant i aca­bant a Sant Vicenç de Torelló.