Torelló

El municipi de Torelló, situat al cor de la Vall del Ges, té 13’48 km2 de terme municipal i una població que arriba als prop de 14.000 habitants

Poblat ja des d’època neo­lí­ti­ca, Tore­lló ha estat un nucli crei­xent per la seva posi­ció estra­tè­gi­ca dins el ter­ri­to­ri. Al llarg del pro­cés indus­tri­a­lit­za­dor del segle XIX, Tore­lló es va con­ver­tir en un impor­tant cen­tre d’ac­ti­vi­tat eco­nò­mi­ca. El crei­xe­ment de la pobla­ció de Tore­lló ha con­ti­nu­at cons­tant al llarg de les últi­mes dèca­des, fins arri­bar l’actualitat.

Com a ele­ments patri­mo­ni­als prin­ci­pals, tro­bem l’Església de Sant Feliu, al vol­tant de la qual va néi­xer i créi­xer el nucli de la vila de Tore­lló. El san­tu­a­ri de Roca­pre­ve­ra és el segon tem­ple tra­di­ci­o­nal de Tore­lló. Es tro­ba a la riba dre­ta del Ter, enfi­lat vers el puig de la Guàr­dia o de les Tres Creus. Un pas­seig llarg, ple d’ar­bres i amb dues fonts ben arran­ja­des, la dels Oce­llets i la de Roca­pre­ve­ra, l’en­lla­ça amb la població.

Tore­lló és un poble amb un movi­ment cul­tu­ral espe­ci­al­ment viu, amb gran quan­ti­tat d’actes fes­tius i cul­tu­rals que tenen lloc al llarg de l’any. N’és un bon exem­ple el Car­na­val de Ter­ra Endins, un dels car­na­vals més par­ti­ci­pa­tius de Cata­lu­nya, un espai de dis­bau­xa i de fes­ta pen­sa­da per a totes les edats. 

Quan arri­ba el bon temps, el Mer­cat del Tras­to inun­da els car­rers de para­des amb velles andrò­mi­nes. I el Fes­tus, fes­ti­val jove d’arts al car­rer, omple el nucli antic de tea­tre, circ, arts visu­als i músi­ca en viu. Al cor de l’es­tiu, la Fes­ta Major ofe­reix un pro­gra­ma d’ac­ti­vi­tats que com­bi­na la tra­di­ció i les mani­fes­ta­ci­ons més joves i alternatives. 

Durant tot l’any, el Tea­tre Cir­vi­a­num ofe­reix una pro­gra­ma­ció esta­ble de tea­tre i músi­ca de gran nivell, amb pro­pos­tes pro­fes­si­o­nals de pri­me­ra línia. 

L’esport i la mun­ta­nya tam­bé tenen un lloc pre­fe­rent en les acti­vi­tats pro­gra­ma­des a Tore­lló. En són tes­ti­mo­nis la mar­xa de resis­tèn­cia Pels Camins dels Mat­xos, que amb 62km de recor­re­gut pas­sa per camins anti­ga­ment tran­si­tats per tra­gi­ners, o el Fes­ti­val de Cine­ma de Mun­ta­nya i Aven­tu­ra, que ha pro­jec­tat Tore­lló a l’exterior amb l’exhibició dels millors films en l’àmbit mun­di­al sobre acti­vi­tats rela­ci­o­na­des amb la mun­ta­nya i la natura.

www.ajtorello.cat