Pobles

La Vall del Ges, Orís i Bisau­ra és un ter­ri­to­ri situ­at al nord d’Osona, for­mat per la vall del Ges al sud-est, Orís al sud-oest i el Bisau­ra al nord. El ter­ri­to­ri té un impor­tant patri­mo­ni natu­ral, gran part d’aquest con­for­ma l’EIN Ser­res de Milany, San­ta Mag­da­le­na i Puig­sa­calm-Bell­munt. Tam­bé és un ter­ri­to­ri que des­ta­ca pel seu patri­mo­ni cul­tu­ral, amb uns muni­ci­pis vius de tra­di­ci­ons arrelades.

Sant Quirze de Besora 

Amb uns 2.200 habi­tants i una super­fí­cie de 8’2 km², Sant Quir­ze de Beso­ra, a mig camí entre la pla­na i el Piri­neu, és la por­ta d’entrada i refe­rent de ser­veis del Bisaura.

Montesquiu 

Amb una super­fí­cie de 4’8 km² i vora els mil habi­tants, Mon­tes­quiu té el nucli prin­ci­pal de pobla­ció situ­at a la vora del riu Ter, sobre una ter­ras­sa fluvial. 

Sora 

Rode­jat de bos­cos, rie­res i tor­rents, amb un cert aïlla­ment natu­ral res­pec­te dels pobles veïns, Sora res­pi­ra tranquil·litat.

Santa Maria de Besora 

Aquest petit muni­ci­pi del Bisau­ra, amb una exten­sió de 24’93 km², es tro­ba a una alti­tud de 870 metres i gau­deix d’una situ­a­ció pri­vi­le­gi­a­da pel seu entorn natural.

Vidrà 

Entre fage­des, rou­re­des i prats mon­tants, tro­bem el petit muni­ci­pi de Vidrà. Les diver­ses fonts, salts d’ai­gua i arbres monu­men­tals con­tri­bu­ei­xen a donar a l’en­torn un encant especial.

Orís 

Cinc nuclis dis­se­mi­nats for­men aquest muni­ci­pi de més de 300 habi­tants i 27,33 km², situ­at a la part sep­ten­tri­o­nal de la Pla­na de Vic.

Sant Vicenç de Torelló 

El muni­ci­pi de Sant Vicenç de Tore­lló té una exten­sió de 6’60 Km2 i està for­mat per tres nuclis urbans: Sant Vicenç de Tore­lló, Bor­go­nyà i Vila-seca. 

Torelló 

El muni­ci­pi de Tore­lló, situ­at al cor de la Vall del Ges, té 13’48 km² de ter­me muni­ci­pal i una pobla­ció que arri­ba als prop de 14.000 habitants