Sant Quirze de Besora

Amb uns 2.200 habitants i una superfície de 8’2 km2, Sant Quirze de Besora, a mig camí entre la plana i el Pirineu, és la porta d’entrada i referent de serveis del Bisaura.

Ens cons­ta que el nai­xe­ment del nucli urbà de Sant Quir­ze es dona entre els anys vint i sei­xan­ta del s. XI. El pri­mer nucli urbà es va ubi­car i va anar crei­xent al vol­tant de la sagre­ra de l’es­glé­sia.  L’ú­nic docu­ment cone­gut de l’è­po­ca és l’ac­ta de con­sa­gra­ció de les par­rò­qui­es de Sant Quir­ze de Beso­ra i San­ta Maria de Beso­ra, les dues sota el domi­ni del Cas­tell de Beso­ra i del mones­tir de Sant Joan de les Abadesses.

El vora Ter és un dels espais més atrac­tius del muni­ci­pi, on podreu pas­se­jar amb tranquil.litat i des­co­brir la flo­ra i la fau­na del bosc de ribe­ra. Des de Sant Quir­ze de Beso­ra és poden ini­ci­ar boni­ques excur­si­ons que val la pena descobrir.

Els més curi­o­sos, tam­bé podeu visi­tar les Destil·laries Bosch i conèi­xer el pro­cés d’elaboració de la rata­fia, mace­rats i destil·lats a tra­vés de mèto­des arte­sa­nals. Tots els seus licors són a base de pro­duc­tes natu­rals, repo­sen en botes de rou­re i els tre­balls es fan manu­al­ment al llarg del pro­cés, per con­ser­var el mateix sis­te­ma de pro­duc­ció tra­di­ci­o­nal que s’u­ti­lit­za­va en els seus inicis.

Si el que voleu és des­co­brir altres pro­duc­tes del ter­ri­to­ri com els embo­tits, el pa arte­sa­nal o els for­mat­ges, ho podeu fer a les boti­gues locals o visi­tant la Fira del Tast el pri­mer diu­men­ge d’octubre.

A l’octubre, en ple­na tar­dor, té lloc tam­bé el Trail del Bisau­ra, una cur­sa de mun­ta­nya amb tres recor­re­guts de dife­rents dis­tàn­ci­es que té com a objec­tiu  donar a conèi­xer els indrets màgics del Bisau­ra, gau­dint de la mun­ta­nya i de l’es­port, en una pro­va atlè­ti­ca exi­gent, pre­ci­o­sa i car­re­ga­da de bon rotllo.

http://www.ajsantquirze.cat/