On menjar

BAR RESTAURANT EL SERRADET

Car­re­te­ra de Ber­ga, km1, 08588 Sora
Tel.: 938 550 327
A/e: elserradet@hotmail.com
Cui­na caso­la­na i tra­di­ci­o­nal.
De dilluns a dis­sab­te de 7 a 16.30 h. Dijous i diven­dres de 7 a 20 h. Fes­tius de 8 a 17 h.


CAN COROMINAS

Can Coro­mi­nas, 14, 08588 Sora
Tel.: 93 855 08 35
Cui­na caso­la­na i bra­sa. Menú dia­ri.
Dijous, diven­dres i dis­sab­te de 8 a 23 h. Diu­men­ge de 8 a 18 h.

CASANOVA DEL CASTELL

Casa­no­va del Cas­tell, 08585 Mon­tes­quiu
Tel.: 938 529 022
A/e: casanovadelcastell@gmail.com

TANCAT TEMPORALMENT


BAR LES PISCINES

Pas­seig del Ter s/n, 08585 Mon­tes­quiu
Tel.: 692 185 421


LA LLIBRERIA

C/ Sant Boi, 6,
08585 Mon­tes­quiu
Tel.: 93 852 90 15
Entre­pans i cafeteria

CA LA CÀNDIDA

Ctra. De Ber­ga, 8, 08580 Sant Quir­ze de Beso­ra
Tel.: 93 852 90 83
Cui­na tra­di­ci­o­nal amb tocs moderns. Menú dia­ri i menú cap de set­ma­na.
De dilluns a diu­men­ge de 8 a 16 h. De Dijous a diu­men­ge de 20 a 22.30 h.


WAY ( Antiga Cogulera)

Rbla. Con­cep­ció, 5, 08580 Sant Quir­ze de Beso­ra
Tel.: 93 850 90 80
Cui­na cata­la­na caso­la­na de mer­cat. Menú dia­ri.
De dime­cres a diu­men­ge de 7 a 20 h.


LA CONCA DEL TER

Ctra. De Ber­ga, 2, 08580 Sant Quir­ze de Beso­ra
Telè­fon: 93 852 96 40 / 605 051 579
A/e: info@hoteldebesora.com
Cui­na tra­di­ci­o­nal i moder­na.
Dimarts fes­ta setmanal.


EL CENTRE

C/ Dels Patis, 24, 08580 Sant Quir­ze de Beso­ra
Telè­fon: 670 297 132
Entre­pans i tapes.
De dimarts a diu­men­ge de 9 a 24 h.


LA BISAURA

Car­re­te­ra de Vidrà, 2, 08580 Sant Quir­ze de Beso­ra
Tel.: 938 59 52 31
Cui­na cre­a­ti­va, de mer­cat i ela­bo­ra­da.
Dijous de 16 a 24 h. Diven­dres, dis­sab­te i diu­men­ge d’11.30 a 24 h


EL TÚNEL

Car­re­te­ra C17, Km 81, 08580 Sant Quir­ze de Beso­ra
Tel.: 93 743 27 41
Fes­ta set­ma­nal el dimarts

RESTAURANT LA CABANYA DEL MIR

Mas El Mir — 08584 San­ta Maria de Beso­ra
Tel: 646247369
A/e lacabanyadelmir@hotmail.com
De dijous a diu­men­ge ser­vei d’esmorzars i dinars.
Obert fes­tius i ponts. Tan­cat la pri­me­ra set­ma­na d’agost

BAR ‑RESTAURANT EL CASTELL DE BESORA

Pg. Pla de Teia 38- 08584 San­ta Maria de Beso­ra
Tel: 676661727
Obert tota la set­ma­na excep­te els dimarts.
Hora­ri de 8 a 17h 

 

CÀMPING DE VIDRÀ

Camí San­ta Bàr­ba­ra, S/N, 17515 Vidrà
Tel: 679 74 58 30
A/e info@campingvidra.com 
www.campingvidra.com
Ser­vei d’es­mor­zars i dinars.
Dis­sab­tes i diu­men­ges de 9h 16h. Juli­ol i agost obert cada dia. Tan­cat del 18 de desem­bre al 6 de gener i del 1 al 16 de febrer.


CASA FONDA SERRASOLSAS

HOSTAL SERRASOLSAS “La Creu de l’Arç”

C/Creu de l’arç, 2, 17515 Vidrà
Tel: 93 855 09 05 / 93 852 91 18
A/e: lacreu.vidra@gmail.com
www.hostalserrasolsas.com 
Cui­na caso­la­na tra­di­ci­o­nal. Ser­vei d’esmorzar, dinar i sopar. Menú dia­ri.
De dilluns a diu­men­ge. Dimarts tar­da tan­cat. Tan­cat del 21 de desem­bre al 21 de gener

L’AURÓ

Car­re­te­ra C17 km 76,2, 08573 Orís
Tel.: 93 859 53 01
http://www.restaurantauro.com/
Cui­na caso­la­na ela­bo­ra­da.
Esmor­zar i Dinar de Dimarts a Diu­men­ge. Sopars de Diven­dres i Dissabte.


CAL JUTGE

C/ Grà­cia, 11, 08573 Orís
Tel: 93 859 26 51
A/e: eduardaliberch@gmail.com
http://www.osonacuina.com/project/cal-jutge/
Cui­na caso­la­na cre­a­ti­va, de mer­cat i de tem­po­ra­da.
Dilluns, dime­cres, dijous i diu­men­ge de 9 a 17 h. Diven­dres i dis­sab­te de 9 a 17h  i de 20 a 24 h.


CAN BRANQUES

C/ Grà­cia, 4, 08573 Orís
Tel: 93 859 10 27
Cui­na caso­la­na.
Dimarts, dime­cres, dijous i diu­men­ge matins. Diven­dres i dis­sab­te, matins i vespres.


LA RECTORIA

Pla­ça Sant Genís, s/n, 08573 Orís
Tel: 93 859 02 30
A/e: larectoriaoris@gmail.com  
Web: www.larectoriaoris.es
Cui­na de mer­cat actu­al amb arrels tradicionals

De dijous a dilluns, de 13.00 a 15,30 h. 
Dimarts i dime­cres tan­cat si no son fes­tius.
Sopars: diven­dres i dis­sab­tes a par­tir de les 20,30, només sota reserva

Menú fei­ners: 22,50€
Menú caps de set­ma­na i fes­tius: 29,50€
Ser­vei a la carta

CAL NUNCI

Pla­ça de cal Fer­rer, 2, 08571 Sant Vicenç de Tore­lló
Tel: 93 859 35 22 / 661 86 98 97
A/e: calnunci@gmail.com
www.calnunci.org
Cui­na  tra­di­ci­o­nal cata­la­na i de mer­cat
Dijous, diven­dres i dis­sab­te nit. Dijous i diven­dres mig­dia (menú). Dis­sab­tes migdia

EL BISTROT DEL FIRAL

Pla­ça de Sant For­tià, 2, 08570 Tore­lló
Tel.: 93 859 43 83
A/e: bistrot@elbistrotdelfiral.cat
http://elbistrotdelfiral.cat/
Cui­na de pro­xi­mi­tat, cui­na tra­di­ci­o­nal cata­la­na.
Dijous, diven­dres i dis­sab­te ves­pre. Diu­men­ges i fes­tius mig­dia i vespre.


EL CAFÈ DE L’ESGLÉSIA

Mos­sèn Paras­sols, 1, 08570 Tore­lló
Tel.: 93 850 54 06
Cui­na caso­la­na medi­ter­rà­nia. Menú dia­ri i menú cap de set­ma­na.
De dilluns a dijous de 8 a 21 h. Diven­dres i dis­sab­te de 8  a 24 h. Diu­men­ge de 8 a 21.30 h.


BRASERIA EL FERRO

Car­rer del Ter, 172. 08570 Tore­lló
Tel.: 93 859 12 86
Cui­na caso­la­na.
Dimarts, dime­cres i dijous de 6 a 16 h. Diven­dres, dis­sab­te de 6 a 22.30 h. Diu­men­ge de 9 h a 16 h.


CAL PAGÈS

Car­rer Ges Avall, 4, 08570 Tore­lló
Tel.: 93 859 51 92
Cui­na caso­la­na.
De dijous a dis­sab­te de 20 a 23 h. Dis­sab­tes i diu­men­ges de 13 a 16.30 h.


EL TRIANGLE

C/ del Ter, 200, Pol. Ind. Mata­bosch, 08570 Tore­lló
Tel.: 93 859 37 31
https://eltriangle.net/
Cui­na tra­di­ci­o­nal cata­la­na. Menú dia­ri i menú cap de set­ma­na.
De dilluns a dijous: de 6 a 20 h. Diven­dres de 6  a 24 h. Dis­sab­tes de 8 a 24 h. Diu­men­ges per a grups grans i banquets.


L’ENGRUNA D’EN POUSA

C/ Can Casar­ra­mo­na, 26, 80570 Tore­lló
Tel.: 93 859 21 47
Tapes, cui­na galle­ga, entre­pans.
De dime­cres a dilluns; mig­di­es de 12 a 17.30 h i ves­pres de 19 a 24 h. Dimarts tancat.


KIBO

C/ Sant Miquel,1, 08570 Tore­lló
Tel.: 658 743 919
Men­jar japo­nès.
Dijous, dis­sab­te i diu­men­ge de 20 a 23 h. Dijous de 13 a 16 h i de 20 a 23 h.


CAL NAN

Car­rer d’En­ric Prat de la Riba, 7, 08570 Tore­lló
Tel.: 93 850 43 15
Cui­na caso­la­na medi­ter­rà­nia.
De dimarts a dis­sab­te de 7.30 a 23 h.


L’OLLA DELS EXPERIMENTS

Pla­ça de la Vila, 2, 08570, Tore­lló
Tel.: 93 859 49 60
A/e: olladelsexperiments@hotmail.com
Menú dia­ri. Cui­na tra­di­ci­o­nal i d’autor
Matins de 11.30 a 16h. Tar­des de 18.30 a 24 h. Dimarts ves­pre fes­ta setmanal.


CAN ZEPELLINS

Pla­ça Vella, 10, 08570 Tore­lló
Tel.: 93 850 47 83
Piz­ze­ria.
Dijous, diven­dres, dis­sab­te i diu­men­ge; ves­pres de 20 h a 23 h.


TSE TSE

Pla­ça Vella, 3, 08570 Tore­lló
Tel.: 93 488 59 36
Cui­na caso­la­na
Tan­ca dimarts i dimecres


CA L’ONA ESPAI DE DEGUSTACIÓ

C/ Esqui­rol, 10, 08570 Tore­lló
Tel.: : 93 1 1 48 98

Bra­sa espe­ci­a­lit­zats en Porc, menú dia­ri, cui­na caso­la­na i degus­ta­ció.
Obert cada dia.


LA PÈRGOLA

C/ Enric Prat de la Riba, 7, 08570 Tore­lló
Tel.: : 93 859 52 82

Cui­na caso­la­na.
De dilluns a diven­dres de 6 a 15h i dis­sab­te fins les 12h.  Fes­ta dis­sab­te tar­da i diumenge.


PIZZERIA LA DIAVOLA

C/ de Cani­gó, 33, 08570 Tore­lló
Tel.: : 93 859 63 20

Piz­zes per emportar


XINO XANO

Av. de Mont­ser­rat, 10, 08570 Tore­lló
Tel.: 659 73 61

Cui­na Xine­sa, plats com­bi­nats i entre­pans.
Obert cada dia.


CAFÈ DE L’ESTACIÓ

Pla­ça de l’es­ta­ció, 08570 Tore­lló
Tel.: 93 859 63 72

Cui­na caso­la­na amb pro­duc­tes natu­rals sen­se addi­tius.
Menú dia­ri de dilluns a diven­dres. Dis­sab­te esmor­zars. Dis­sab­te tar­da i diu­men­ge tancat.