Notes a la Cabanya

Cada primavera, la Cabanya del Castell de Montesquiu i diferents punts del territori del Bisaura, acullen el cicle de música i poesia Notes a la Cabanya.

La parau­la nota té molts sig­ni­fi­cats: una nota musi­cal, un petit escrit, una sen­sa­ció, un apunt… Aques­ta ver­sa­ti­li­tat carac­te­rit­za ‘Notes a la Caba­nya’, un cicle en què la músi­ca i la poe­sia dei­xen la por­ta a ober­ta a altres for­mats i pro­pos­tes artís­ti­ques, en un espai, la Caba­nya del Cas­tell de Mon­tes­quiu, espe­ci­al­ment pre­pa­rat per aco­llir espec­ta­cles de petit for­mat.

Programa 2021

Dis­sab­te, 4 de setem­bre
Aplec de Sant Moí
Notes i ter­ri­to­ri
Des de fa 4 anys, dins el pro­gra­ma Viu el Parc de la Xar­xa de Parcs i com a acte de la Fes­ta Major de San­ta Maria de Beso­ra, cele­brem el tra­di­ci­o­nal aplec a l’ermita de Sant Moí, que es tro­ba dins el Parc.
9 h Cami­na­da guia­da des del Parc del Cas­tell de Mon­tes­quiu o des de San­ta Maria de Beso­ra. Tam­bé es pot arri­bar a Sant Moí per lliu­re.
12 h Con­cert amb Tres­Cant, poli­fo­nia i can­çó tra­di­ci­o­nal dels Paï­sos Cata­lans.
Espec­ta­cle gra­tu­ït. Afo­ra­ment limi­tat
INSCRIPCIONS a la cami­na­da des del Parc del Cas­tell de Mon­tes­quiu a p.montesquiu.bisaura@diba.cat
Orga­nit­zen: Ajun­ta­ment de San­ta Maria de Beso­ra, Viu el Parc i Parc del Cas­tell de Montesquiu

Dis­sab­te, 18 de setem­bre
Left­si­ders al Cas­tell de Beso­ra
Notes i patri­mo­ni
Pugem al cas­tell de Beso­ra per fer l’acte d’inauguració de l’església des­prés de les obres de res­tau­ra­ció i conèi­xer els aven­ços dels tre­balls arque­o­lò­gics por­tats a ter­me. Esta­rem acom­pa­nyats de la ban­da Left­si­ders i les seves ver­si­ons del Pop-Rock dels ’90.
Hora: de 10 a 13 h
Punt de tro­ba­da: San­ta Maria de Beso­ra (davant de l’Ajuntament)
Espec­ta­cle gra­tu­ït. Afo­ra­ment limi­tat
INSCRIPCIONS a p.montesquiu.bisaura@diba.cat
Orga­nit­zen: Amics del Bisau­ra, Aj. de San­ta Maria de Beso­ra, Parc del Cas­tell de Mon­tes­quiu i Fun­da­ció Pri­va­da Con­junt Monu­men­tal Cas­tell de Besora

Dis­sab­te 9 d’octubre
Colo­ma Ber­tran i Arnau Tor­de­ra

Notes i dia­mants
Noc­turns i Dia­mants és un tre­ball íntim on la vio­li­nis­ta Colo­ma Ber­tran es redes­co­breix com a cre­a­do­ra amb una sono­ri­tat més prò­pia i pin­ze­lla­des que evi­den­ci­en el seu recor­re­gut pel món del jazz, la músi­ca clàs­si­ca i la músi­ca popu­lar. La seva músi­ca des­prèn natu­ra­li­tat i talent i ens acom­pa­nya cap a un món car­re­gat de sen­si­bi­li­tat.
Hora: 19.30 h
Lloc: la Caba­nya del Cas­tell
Espec­ta­cle gra­tu­ït. Afo­ra­ment limi­tat
INSCRIPCIONS a p.montesquiu.bisaura@diba.cat

Diu­men­ge 17 d’octubre
Fer­ran Savall & Momi Mai­ga
Notes medi­ter­rà­ni­es
En aques­ta oca­sió ofe­rim un con­cert del reco­ne­gut can­tant Fer­ran Savall qui s’acompanyarà de Momi Mai­ga, intèr­pret de la kora, en un con­cert de sono­ri­tats tan hete­ro­gè­ni­es com les de la músi­ca tra­di­ci­o­nal, la músi­ca afri­ca­na i la músi­ca sefar­dí. Aquest con­cert comp­ta­rà, a més, amb la par­ti­ci­pa­ció del poe­ta Guim Valls com a artis­ta con­vi­dat.
Hora: 12 h
Lloc: jar­dins davant la Caba­nya del Cas­tell
Espec­ta­cle gra­tu­ït. Afo­ra­ment limi­tat
INSCRIPCIONS AQUI
Aquest espec­ta­cle for­ma part del pro­gra­ma Parcs en con­cert de la XPN

Dis­sab­te 23 d’octubre
Sil­vie Rothko­vic i Jan Gar­ri­do
Notes de poe­sia
Nuna­vut neix de tro­bar-se el can­tant Jan Gar­ri­do i la poe­ta Sil­vie Rothko­vic, i des­co­brir que de la músi­ca d’un i la poe­sia de l’altra s’esdevenia un pai­sat­ge. El disc Hotel Iglú és aquest pai­sat­ge, la his­tò­ria de l’explorador Peter Freuc­hen, atra­pat a l’iglú i envol­tat de llops, con­ver­tint-se en la matriu d’un viat­ge inte­ri­or.
Hora: 19.30 h
Lloc: la Caba­nya del Cas­tell
Espec­ta­cle gra­tu­ït. Afo­ra­ment limi­tat
INSCRIPCIONS AQUI
Aquest espec­ta­cle for­ma part del pro­gra­ma Poe­sia als parcs. Lle­tres i Paisatges

INFORMACIÓ GENERAL
Aquests actes estan con­di­ci­o­nats per la nor­ma­ti­va sani­tà­ria actu­al sobre la COVID-19.
Els espec­ta­cles de la Caba­nya esta­ran acom­pa­nyats per la Tar­ta­na, una food­track del ter­ri­to­ri que ofe­ri­rà ser­vei de bar i quel­com per picar.
Més infor­ma­ció: p.montesquiu.bisaura@diba.cat / 93 852 92 34
El Parc del Cas­tell de Mon­tes­quiu for­ma part de la Xar­xa de Parcs Natu­rals de la Dipu­ta­ció de Barcelona.

Enllaços d’interès

Pro­gra­ma Notes a la Caba­nya 2021