Museu de la Torneria de la Vall del Ges

El Museu de la Torneria és un dels 25 museus que configuren el Sistema de Museus Nacionals del mNACTEC.

El Museu de la Tor­ne­ria de la Vall del Ges té la seva seu a l’antiga fàbri­ca Can Vidal a Torelló.

El Museu de la Tor­ne­ria expli­ca el pro­cés d’industrialització de Cata­lu­nya a par­tir d’un ofi­ci arte­sà, el tor­ner de fus­ta i banya, que, amb l’arribada de la indus­tri­a­lit­za­ció, es con­ver­tí en un sec­tor indus­tri­al com­ple­men­ta­ri del sec­tor tèxtil.

Dit d’una altra mane­ra, expli­ca com el taller arte­sà donà pas a la fàbri­ca; com la neces­si­tat de com­ple­ments per a la maqui­nà­ria tèx­til fomen­tà el desen­vo­lu­pa­ment de fàbri­ques amb més de 60 tre­ba­lla­dors durant el segle XX.

I no obli­da les altres ves­sants que sor­gi­ren en el sec­tor i que, actu­al­ment, són el pre­sent i futur de la tor­ne­ria de fusta.

Enllaços d’interès

Web del Museu