Sant Quirze de Besora. Presentació del llibre “Fins al final de la vida”

Cul­tu­ra

Detalls de l’esdeveniment

 • 20 de maig de 2022
 • Diven­dres, 19:00 a 21:00

  Contact event manager

  1 2 3 4

  Book your tickets

  Cho­o­se tickets 
  $0
  Bank Name­Ac­count No: 0000 1400 1211IFSC Code: 00001321Branch Address 
  Back to details
  Thank you Kindly

  Sant Quirze de Besora. Presentació del llibre “Fins al final de la vida”

  Diven­dres, 19:00 a 21:00
  20 de maig de 2022

  000000

  Sant Quir­ze de Beso­ra. Pre­sen­ta­ció del lli­bre “Fins al final de la vida”

  Diven­dres, 19:00 a 21:00
  20 de maig de 2022

  PRINT

  A la sala d’actes de la Bibli­o­te­ca Pom­peu Fabra

  A càr­rec de la infer­me­ra Anna For­mi­gue­ra i la psi­cò­lo­ga Mari­o­na Vilaclara.

  Tam­bé hi hau­rà lec­tu­ra de frag­ments a càr­rec dels rap­so­des del Tea­tre El Cen­tre, en un acte con­du­ït per Lore­na Bajo, col·laboradora del lli­bre i met­ges­sa de l’Hospital Uni­ver­si­ta­ri de la San­ta Creu.