Bany de Bosc a Vidrà

Un Bany de Bosc és una esta­da diri­gi­da dins un bosc amb qua­li­tats espe­ci­als de madu­re­sa i com­ple­xi­tat, on es con­vi­da, a tra­vés del silen­ci i la len­ti­tud, a fer dife­rents acti­vi­tats que gene­ren un espai pro­pi­ci per a la salut i el benes­tar.  La jor­na­da con­sis­teix en tro­­bar-se amb la Guia del Bany de Bosc […]