Pels Camins dels Matxos

Cur­sa, cami­na­da, mar­xa, trail, car­re­ra, mara­tó, ruta, mata­da, aven­tu­ra, fli­pa­da, pesa­di­lla, pas­se­ja­da, entre­na­ment, correguda…

Cursa del Castell de Montesquiu

Aques­ta clàs­si­ca cur­sa recor­re 11 km per dins el Parc del Cas­tell de Mon­tes­quiu i té una gran par­ti­ci­pa­ció popular

La caminada del Vidranès

Des del 2009, pel mes de maig els amants de la mun­ta­nya tenen una cita impres­cin­di­ble. Tots ells com­par­tei­xen un mateix objec­tiu: des­co­brir cada any nous racons i camins poc cone­guts del Vidranès.

El trail del Bisaura

Des del 2013 el trail del Bisau­ra s’ha con­ver­tit en una cita impres­cin­di­ble per a tots els run­ners amants de les cur­ses de mun­ta­nya més selectes.