Castell de Montesquiu, espai museïtzat

El Castell de Montesquiu és una domus o palauet amb orígens medievals situat dins el Parc del Castell de Montesquiu.

El casal de Mon­tes­quiu gau­deix d’una bona con­ser­va­ció a dia d’avui grà­ci­es a que ha estat habi­tat des de la bai­xa Edat Mit­ja­na fins pràc­ti­ca­ment finals del segle XX. A prin­ci­pis d’aquest dar­rer segle, el bur­gès bar­ce­lo­ní Jero­ni Jun­ca­de­lla Casa­no­ves va com­prar-lo, i entre els anys 1917–1920, el seu fill Emi­li Jun­ca­de­lla va dur-hi a ter­me grans res­tau­ra­ci­ons. Aquest casal va pas­sar a mans de la Dipu­ta­ció de Bar­ce­lo­na des­prés que la seva dar­re­ra pro­pi­e­tà­ria, Mer­cè Jun­ca­de­lla —ger­ma­na d’Emili Jun­ca­de­lla—, morís el 1972.

Tot això ha per­mès, per una ban­da, que el casal es con­ser­vi ínte­gre, fins i tot amb el mobi­li­a­ri inte­ri­or (de la famí­lia Jun­ca­de­lla) i algu­nes anne­xi­ons d’època moder­na, com per exem­ple la Cape­lle­ta dedi­ca­da a San­ta Bàr­ba­ra cons­tru­ï­da el 1642 per Lluis Des­cat­llar. Per altra ban­da, l’actuació de Dipu­ta­ció de Bar­ce­lo­na per la seva con­ser­va­ció i divul­ga­ció, ha estat clau pel man­te­ni­ment d’aquesta domus. El cas­tell està envol­tat d’uns amplis jar­dins que s’han con­ver­tit tam­bé en un sím­bol pai­sat­gís­tic de la zona. 

Visites guiades a les dependències del castell

Hora­ris excep­ci­o­nals COVID-19

Horari d’obertura del castell:

De novem­bre a març: caps de set­ma­na i fes­tius de 10 a 14.30 h; 
d’a­bril a juny i de setem­bre a octu­bre: dis­sab­tes i fes­tius, de 10 a 14.30 h i de 16 a 18 h; 
juli­ol i agost: de dimarts a diu­men­ges de 10 a 14.30 h 

Horari de visites al castell:

matins, 10.30 h, 11.30 h, 12.30 h i 13.30 h; tar­des (només els mesos que és obert), 16.15 h i 17 h 
Visi­tes con­cer­ta­des per a grups de 20 per­so­nes o més, entre set­ma­na, fes­tius i cap de setmana.

Preus:

Entra­da infan­til, fins 12 anys: gra­tu­ït
Entra­da per a joves de 12 a 18 anys: 2,00 EUR
Entra­da nor­mal, de 15 a 65 anys: 3,50 EUR
Entra­da per a per­so­nes majors de 65 anys: 2,50 EUR
Entra­da per a grup (de 20 a 40 per­so­nes): 1,50 EUR per per­so­na
Entra­da amb des­comp­te car­net jove o car­net d’estudiant (fins a 25 anys): 2,00 EUR

Informació i reserves: 

Tel. 938 529 234 / 938 529 90
A/e: p.montesquiu.bisaura@diba.cat