Activitats de Tardor 2021. Parc del Castell de Montesquiu

Primavera i tardor són dos moments especialment bonics per a descobrir el territori i el parc a través de les diverses activitats de descoberta de l’entorn i el medi natural que s’hi programen.

El Parc del Cas­tell de Mon­tes­quiu pro­gra­ma anu­al­ment acti­vi­tats de des­co­ber­ta de l’entorn, ter­ri­to­ri i natu­ra a l’entorn del Parc del Cas­tell de Mon­tes­quiu i per exten­sió a tot el ter­ri­to­ri que for­ma part de l’EIN Ser­res de Milany – San­ta Mag­da­le­na i Puig­sa­calm — Bellmunt. 

Informació i inscripcions
ACTIVITATS DE TARDOR 2021

ACTIVITATS FAMILIARS

Dis­sab­te 2 d’oc­tu­bre
Cele­brem el Dia Mun­di­al dels Ocells
9 — 14h Tallers i acti­vi­tats
9.30 h Sor­ti­da orni­to­lò­gi­ca guia­da
11.30 h Espec­ta­cle per a tots els públics: SEMPRE QUAN ACABO DIC… de Jor­di Font
12.30 h Xer­ra­da i con­curs d’identificació d’espècies
Lloc: pla de Teia, San­ta Maria de Beso­ra
Acti­vi­tats gra­tu­ï­tes. Pla­ces limi­ta­des.
Ins­crip­ci­ons a p.montesquiu.bisaura@diba.cat
Orga­nit­za: GNO, GACO, ICO, Parc del cas­tell de Mon­tes­quiu, Con­sor­ci del Ter i Museu del Ter

Dis­sab­te 9 d’oc­tu­bre
Juguem amb la Natu­ra!

Expe­ri­men­tem la con­ne­xió amb la natu­ra a tra­vés dels seus ele­ments, els trans­for­mem i juguem amb ells, cre­ant un resul­tat artís­tic i diver­tit!
Taller a càr­rec de Ber­ta Vila­ge­liu, guia de banys de bosc i artis­ta plàs­ti­ca.
Hora: de 10.30 a 13 h
Preu: menors de 12 anys gra­tu­ït / 3,5 € adults.
Cal ins­crip­ció prè­via AQUI.

Diu­men­ge 17 d’octubre i dis­sab­te 13 de novem­bre
Sor­ti­des de bolets
Sor­ti­da de camp on expli­ca­rem la bio­lo­gia i el reco­nei­xe­ment dels bolets, apren­drem els aspec­tes més impor­tants que ha de conèi­xer un bon bole­tai­re i el per­què de la gran reper­cus­sió soci­al d’aquesta acti­vi­tat.
Taller a càr­rec de Jor­di Bau­cells, biò­leg, engi­nyer tèc­nic agrí­co­la i natu­ra­lis­ta.
Sor­ti­da 1: 17 d’octubre
Sor­ti­da 2: 13 de novem­bre
Hora: de 9 a 13:30 h
Preu: menors de 12 anys gra­tu­ït / 3,5 € adults per sor­ti­da.
Cal ins­crip­ció prè­via AQUI

Dis­sab­te 23 d’octubre
Els fruits del bosc
De la mà de la Car­me Bosch, etno­bo­tà­ni­ca i divul­ga­do­ra dels usos tra­di­ci­o­nals de les plan­tes, farem una pas­se­ja­da per reco­nèi­xer fruits que es poden recol·lectar per a fer infu­si­ons, mel­me­la­des, xarops, cre­mes per a la pell, licors o gele­es. I pre­pa­ra­rem una cre­ma nutri­ti­va per a la pell amb la poma del ciri.
Hora: de 10 a 13.30 h
Preu: menors de 12 anys gra­tu­ït / 3,5 € adults.
Cal ins­crip­ció prè­via AQUI.

Dis­sab­te 30 d’octubre
Des­co­brim el Vidra­nès i tas­tem els seus embo­tits
Farem una ruta sen­de­ris­ta que pas­sa­rà pels tres dels prin­ci­pals punts d’interès de la zona: el pont de Sal­gue­da, el monu­men­tal salt del Molí i la curi­o­sa for­ma­ció cal­cà­ria cone­gu­da com la Tos­ca dels Dego­llats. De tor­na­da a Vidrà, gau­di­rem d’un tast de la gran vari­e­tat d’embotits arte­sa­nals de Coll­fred.
Hora: de 10 a 14 h
Punt de tro­ba­da: Vidrà, zona espor­ti­va
Ins­crip­ci­ons AQUI

Dis­sab­te 30 d’oc­tu­bre
Mus­sols i ega­grò­pi­les: des­co­brim el bosc de nit!
Us ofe­rim un taller per conèi­xer millor els mus­sols i des­co­brir què son les ega­grò­pi­les. En aca­bar, farem una sor­ti­da noc­tur­na amb fron­tals a la cer­ca de mus­sols al bosc!
Hora: de 18.30 a 22 h
Preu: menors de 12 anys gra­tu­ït / 3,5 € adults.
Cal ins­crip­ció prè­via AQUI.

6 i 7 de novem­bre
Curs flash d’ornitologia
Pre­sen­tem un tas­tet d’ornitologia amb dues sor­ti­des pràc­ti­ques i una ses­sió teò­ri­ca, ide­al per des­co­brir el món de l’observació d’ocells. Curs impar­tit per Arnau Bonan.
Hora: dis­sab­te de 8 a 14 h, sor­ti­da de camp, i de 15 a 19 h, ses­sió a l’aula; diu­men­ge de 8.30 a 14 h, sor­ti­da de camp.
Ins­crip­ci­ons: www.ornitologia.org
Orga­nit­za: ICO i Parc del Cas­tell de Montesquiu

Dis­sab­te 20 de novem­bre
Des­co­brim els bos­cos del Parc del Cas­tell de Mon­tes­quiu amb regust de rata­fia
Farem ruta de sen­de­ris­me pel Parc del Cas­tell de Mon­tes­quiu que ens por­ta­rà del cas­tell a la rie­ra i la casa de la Sola­na fins al mira­dor de Pla­ne­ses. De tor­na­da, gau­di­rem d’un tas­tet dels dife­rents licors de Destil·leries Bosch de Sant Quir­ze de Beso­ra.
Hora: de 10 a 14 h
Ins­crip­ci­ons AQUI

Enllaços d’interès