Activitats de Primavera 2022. Parc del Castell de Montesquiu

Primavera i tardor són dos moments especialment bonics per a descobrir el territori i el parc a través de les diverses activitats de descoberta de l’entorn i el medi natural que s’hi programen.

El Parc del Cas­tell de Mon­tes­quiu pro­gra­ma anu­al­ment acti­vi­tats de des­co­ber­ta de l’entorn, ter­ri­to­ri i natu­ra a l’entorn del Parc del Cas­tell de Mon­tes­quiu i per exten­sió a tot el ter­ri­to­ri que for­ma part de l’EIN Ser­res de Milany – San­ta Mag­da­le­na i Puig­sa­calm — Bellmunt. 

Informació i inscripcions
ACTIVITATS DE PRIMAVERA 2022

ACTIVITATS FAMILIARS

Dis­sab­te 9 d’a­bril
Des­co­brim els ocells
Farem una sor­ti­da guia­da per obser­var i apren­dre a iden­ti­fi­car les dife­rents espè­ci­es d’ocells que ens envol­ten. Ens fixa­rem en els cants, reclams, hàbi­tats i mor­fo­lo­gia. Al final, veu­rem com s’enregistren a Cata­lu­nya les obser­va­ci­ons d’ocells. Sor­ti­da a càr­rec de Jor­di Bau­cells, biò­leg, engi­nyer tèc­nic agrí­co­la i natu­ra­lis­ta.
Hora: de 10 a 13.30 h
Preu: menors de 12 anys gra­tu­ït / 3,5 € adults
* Cal por­tar pris­mà­tics i a poder ser una guia d’ocells
Cal ins­crip­ció prè­via AQUI

Dis­sab­te 23 d’a­bril
Juguem com dracs

Tots som dracs! Con­nec­tem amb la lle­gen­da de Sant Jor­di a tra­vés dels ele­ments de la natu­ra: expe­ri­men­ta­rem, trans­for­ma­rem i juga­rem amb ells per cre­ar un resul­tat artís­tic i des­co­brir com és el drac que por­tem a dins!
Taller a càr­rec de Ber­ta Vila­ge­liu, guia de banys de bosc i artis­ta plàs­ti­ca.
Hora: de 10 a 13 h
Preu: menors de 12 anys gra­tu­ït / 3,5 € adults.
Cal ins­crip­ció prè­via AQUI.

Dis­sab­tes 30 d’a­bril i 21 de maig
Les orquí­di­es sil­ves­tres
Recor­re­rem els bos­cos el Parc del Cas­tell de Mon­tes­quiu a la cer­ca d’orquídies sil­ves­tres per conèi­xer en quins hàbi­tats les podem tro­bar i apren­dre a iden­ti­fi­car-les.
Sor­ti­da guia­da per Alba Rovi­ra, guia de mun­ta­nya.

Hora: de 10 a 13 h
Preu: menors de 12 anys gra­tu­ït / 3,5 € adults.
Cal ins­crip­ció prè­via:
Sor­ti­da 1: 30 d’abril — INSCRIPCIONS AQUI
Sor­ti­da 2: 21 de maig — INSCRIPCIONS AQUI

Dis­sab­te 30 d’abril
Papa­llo­nes noc­tur­nes
Sor­tim de nit per obser­var i estu­di­ar les papa­llo­nes noc­tur­nes. Uti­lit­za­rem dife­rents tram­pes per atrau­re diver­ses espè­ci­es d’a­quest grup, com la gra­ell­sia (Acti­as isa­be­lae). Iden­ti­fi­ca­rem els exem­plars atrets i n’explicarem les carac­te­rís­ti­ques prin­ci­pals i algu­nes curi­o­si­tats de cada espè­cie.
Hora: a les 19h
Cal ins­crip­ció prè­via AQUI o al 93 851 51 76
Acti­vi­tat gra­tu­ï­ta
* Es reco­ma­na por­tar llan­ter­na i quel­com per picar si es vol
Orga­nit­za: Grup de Natu­ra­lis­tes d’Osona i CERM-UVic-UCC

Dis­sab­te 14 de maig
Amfi­bis i rèp­tils
On viuen i com podem obser­var els amfi­bis i rèp­tils del nos­tre entorn? Farem un pas­seig tot apre­nent a iden­ti­fi­car-los i saber quins estan pre­sents a l’entorn natu­ral del parc.  Taller a càr­rec de Fer­nan­do Loras Ortí, biò­leg.
Hora: de 16 a 20 h
Preu: menors de 12 anys gra­tu­ït / 3,5 € adults.
* Es reco­ma­na por­tar fron­tal i cal­çat còmo­de
Cal ins­crip­ció prè­via AQUI

Diu­men­ge 22 de maig
Cas­tell de Beso­ra, músi­ca i arque­o­lo­gia
Pugem al cas­tell de Beso­ra per conèi­xer, de la mà dels arque­ò­legs Mar­ta Fàbre­gas i Fran­cesc Bus­quets, els aven­ços dels tre­balls arque­o­lò­gics. Ens acom­pa­nya­rà la músi­ca de la River­ter i gau­di­rem del ver­mut ofert pels Amics del Bisau­ra.
Hora: de 10 a 13 h
Punt de tro­ba­da: Ajun­ta­ment de San­ta Maria de Beso­ra
Orga­nit­zen: Amics del Bisau­ra, Fun­da­ció Pri­va­da Con­junt Monu­men­tal Cas­tell de Beso­ra i Parc del Cas­tell de Mon­tes­quiu
No cal ins­crip­ció prèvia

Dis­sab­te 28 de maig
Papa­llo­nes diür­nes
De la mà d’Albert Palou del Grup de Natu­ra­lis­tes d’Osona, recor­re­rem el bosc a la cer­ca de papa­llo­nes per conèi­xer les espè­ci­es que podem tro­bar i apren­dre a iden­ti­fi­car-les.
Hora: de 10 a 13h
Acti­vi­tat gra­tu­ï­ta en motiu del DIA EUROPEU DELS PARCS.
Cal ins­crip­ció prè­via a p.montesquiu.bisaura@diba.cat / 938529234
Orga­nit­za: Con­sor­ci del Ter i Parc del Cas­tell de Montesquiu

Diu­men­ge 5 de juny
Fes­ta Viu el Parc
El Parc al Cas­tell de Mon­tes­quiu està de fes­ta: matí de jocs, tallers, músi­ca i espec­ta­cle als jar­dins.
Infor­ma­ció de la mati­nal AQUI

Enllaços d’interès

Pla­ta­for­ma de ven­ta d’entrades