Activitats al Parc del Castell de Montesquiu i Territori EIN

Primavera i tardor son dos moments especialment bonics per a descobrir el territori i el parc a través de les diverses activitats de descoberta de l’entorn i el medi natural que s’hi programen.

El Parc del Cas­tell de Mon­tes­quiu pro­gra­ma anu­al­ment acti­vi­tats de des­co­ber­ta de l’entorn, ter­ri­to­ri i natu­ra a l’entorn del Parc del Cas­tell de Mon­tes­quiu i per exten­sió a tot el ter­ri­to­ri que for­ma part de l’EIN Ser­res de Milany – San­ta Mag­da­le­na i Puig­sa­calm — Bellmunt. 

Informació i inscripcions

Infor­ma­ció i ins­crip­ci­ons Tar­dor 2020

Enllaços d’interès

Pro­gra­ma d’ac­ti­vi­tats de tar­dor 2020